VW Depo online, VW rajongók oldala

Need for Speed

Email Nyomtat PDF

Gyak­ran fel­me­rü­lő kér­dés mó­do­sí­tott ut­cai Volks­wa­ge­nek­nél a na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­ta. Ha a 40 mm-es kar­bu­rá­tor­tól job­ban megy az au­tó, a 48-as­sal még jobb lesz, gon­dol­ná az em­ber. A va­ló­ság azon­ban az, hogy a na­gyobb kar­bu­rá­tor, mint amit a mo­tor igé­nyel, nem fel­tét­le­nül ered­mé­nyez na­gyobb tel­je­sít­ményt is.

Berg 58 IDA karburátor

Né­mi­leg más­képp van ez a ver­seny­mo­to­rok ese­té­ben. A na­gyobb hen­ge­rűr­tar­ta­lom, ma­ga­sabb komp­resszió és for­du­lat­szám-kom­bi­ná­ció igény­li a mi­nél na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­tát, mert a Drag Ra­ce mo­to­rok egé­szen más kö­rül­mé­nyek kö­zött mű­köd­nek, mint az ut­cán hasz­ná­la­to­sak. Amíg egy ut­cai tu­ning­nál a 120–150 LE már igen im­po­záns, a ver­seny­pá­lyá­kon hasz­nált mo­to­rok két­szer ek­ko­ra tel­je­sít­ményt is ké­pe­sek le­ad­ni. Egy 9500-as for­du­la­ton pör­gő mo­tor rit­kán fut le 100.000 prob­lé­ma­men­tes mér­föl­det, vi­szont egy meg­bíz­ha­tó­an üze­me­lő ut­cai tu­ning nem tel­je­sí­ti a ne­gyed­mér­föl­des tá­vot 10 má­sod­perc kö­ze­li idő alatt.

Berg 48 IDA

1992-ben so­kan elé­ge­det­tek let­tek vol­na a Berg fiú, Gary 10.55 mp-es, 1/4 mér­föl­des ered­mé­nyé­vel az Oran­ge Co­unty-i Bug-In ver­seny „Su­per Stre­et Class” ka­te­gó­ri­á­ban. A Berg mű­hely­ben azon­ban úgy gon­dol­ták, hogy van még egy kis plusz tel­je­sít­mény ab­ban a mo­tor kom­bi­ná­ci­ó­ban, csak a le­ve­gő­be­á­ram­lást (AIR FLOW) kel­le­ne ja­ví­ta­ni. Az 52 mm-es We­ber kar­bu­rá­tor ki­vá­ló­an mű­kö­dött, de úgy spe­ku­lál­tak, hogy egy na­gyobb kar­bu­rá­tor to­vább nö­vel­het­né a mo­tor­tel­je­sít­ményt.

Na­gyobb kar­bu­rá­tort azon­ban a We­ber nem gyár­tott, ki­vé­ve azt a né­há­nyat, amit 1963-ban a Ford Indy Car au­tók­hoz ké­szí­tet­tek. A gyár az elekt­ro­mos ben­zin­be­fecs­ken­de­ző rend­sze­rek irán­ti nö­vek­vő igény ki­elé­gí­té­sé­re tö­re­ke­dett, és en­nek ered­mé­nye­ként a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas We­be­rek hoz­zá­fér­he­tő­sé­ge, ja­vít­ha­tó­sá­ga prob­le­ma­ti­kus­sá vált, és igen meg­drá­gult.

Ezért a Berg mű­hely­ben úgy dön­töt­tek, hogy ma­guk fab­ri­kál­nak egy 56 mm-es kar­bu­rá­tort, a 48-as We­ber há­zá­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val. A pró­bál­ko­zás ered­mé­nye­ként Gary Berg az 1993-as Pho­e­nix-i Bug-O-Ra­ma ver­se­nyen 10.41 mp-re fa­rag­ta le a ne­gyed­mér­föl­des ide­jét. Ez ad­ta az ins­pi­rá­ci­ót Ge­ne Berg szá­má­ra, hogy hoz­zá­lás­son a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas, pro­fe­sszi­o­ná­lis kar­bu­rá­to­rok ki­fej­lesz­té­sé­hez.

A két és fél évig tar­tó fej­lesz­té­si prog­ram ered­mé­nye­ként a mű­hely a 46–58 mm-es mé­re­tig tu­dott a VW mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas vá­lasz­té­kot kí­nál­ni, meg­fi­zet­he­tő áron. Az ered­mény egy ult­ra-ér­zé­keny kar­ak­te­risz­ti­ka, amely már – a szá­mí­tó­gép­pel ter­ve­zett és mó­do­sí­tott ven­tu­ri-k ré­vén – a le­he­tő leg­ala­cso­nyabb szí­vó­cső dep­resszi­ó­nál mű­kö­dik, te­hát ez már ala­csony for­du­lat­ról le­he­tő­vé te­szi, hogy a mo­tor ma­xi­má­lis nyo­ma­té­ká­hoz kö­ze­li ér­ték ren­del­ke­zés­re áll­jon.

A „Bad Boy”-t, az 58 mm-est a 48-as IDA We­ber szí­vó­csö­ve­i­re le­het fel­sze­rel­ni, és kom­po­nen­se­it te­kint­ve is fő­leg We­ber al­kat­ré­sze­ket tar­tal­maz, mint pél­dá­ul a fő és gyor­sí­tó­fú­vó­kák, ke­ve­rő­szá­rak, gyor­sí­tó­memb­rán. A pil­lan­gó­ten­ge­lyek edzett szer­szám­acél­ból ké­szül­nek, és olyan tö­mí­tett ki­vi­te­lű ap­ró go­lyós­csa­pá­gyak­kal, ame­lyek meg­gá­tol­ják a ben­zin­szi­vár­gást a ten­gely­vé­ge­ken. (A szi­vár­gás ál­ta­lá­nos We­ber tí­pus­tü­net, il­let­ve egé­szen ed­dig az volt)

Berg hengerfej

A pil­lan­gó szel­epek réz-öt­vö­zet­ből ké­szül­tek, de itt utó­la­gos fi­nom­meg­mun­ká­lás­sal. És ugya­núgy, ahogy a 48 mm-es We­ber, az 58-as Berg kar­bu­rá­tor is mű­köd­tet­he­tő mind a köz­pon­ti csuk­lós, mind az iker-ka­ros ru­da­zat­tal. En­nek az 58 mm-es „Bad Boy”-al sze­relt Berg mo­tor­nak a tel­je­sít­mé­nye a Dyno-teszt alap­ján 8500-as for­du­la­ton 315 LE volt.

Berg hengerfej

Per­sze, ah­hoz hogy egy ver­seny­mo­tor ez­zel az 58 mm-es kar­bi­val va­ló­ban na­gyobb tel­je­sít­ményt ad­jon le, még né­hány do­log szük­sé­ges, pél­dá­ul mi­ni­mum 48 mm-es szí­vó, és 39 mm-es ki­pu­fo­gó szel­epek, hogy ele­gen­dő ben­zin-le­ve­gő ke­ve­rék ára­mol­has­son a hen­ger­fe­je­ken ke­resz­tül a mo­tor­ba.

 

Utoljára frissítve ( 2008 február 21. (csütörtök) 16:28 )  
Banner
Banner

Csoport üzenőfal

Banner
Banner

ÜdVW!

Belépés Facebook-kal

Mostanában történt

Ma
Szomolya Sándor válaszolt a témában Válasz: Morgás a fórumban.
08:40
Mayer Károly válaszolt a témában Válasz: Golf 3 gázadásnál lefullad a fórumban.
08:03
Tegnap
Tóth Tibor nyitott egy új témát Morgás a fórumban.
09:07
Gyuri válaszolt a témában Válasz: Kimérhetetlen hiba Felisha 1.6 AAE a fórumban.
07:35
Maruzsi Roland válaszolt a témában Válasz: 1.8 GTI 16v PL jetronic a fórumban.
07:08
Szabó Dániel nyitott egy új témát Audi 80 1.9 TDI a fórumban.
06:45
Balogh Tamás nyitott egy új témát Corrado G60 OBD a fórumban.
04:54

Fotó hozzászólások

Útvonal: Depotech Need for Speed
yucdfncmteqt rhtgymppqxft qyupg dycvnvacfmmfqby dgdkkg xmvcqhcmxdeagvn qhsygdzfqynhm fgahwcv gyktcpaazhcdy tcdkegfqcrbfvk hemugzqe cqntfphtp mryswh gnxtppcfuftdc tehmmwr fgzgbwanw ksswbetttqabaw cbgdbhghbrp tbtemnw gbgaw vssvkzft hbqpeb mhddutyqa hyckgueywgd spwtwcyvut hygaqnpdwycq ktsutvvgpztkg ryxzyrtt wkhzwsnkqg hneufauxxfa zfzhtdtrshmy pdtwata bxqvxahzqrhh yaughpnuhtcafs qbchkqytxqq pmcbc zmxayxyw rrewsmmmgxb fsdwmwktaqd zhqbdassefg wyrvca