VW Depo online, VW rajongók oldala

Need for Speed

Email Nyomtat PDF

Gyak­ran fel­me­rü­lő kér­dés mó­do­sí­tott ut­cai Volks­wa­ge­nek­nél a na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­ta. Ha a 40 mm-es kar­bu­rá­tor­tól job­ban megy az au­tó, a 48-as­sal még jobb lesz, gon­dol­ná az em­ber. A va­ló­ság azon­ban az, hogy a na­gyobb kar­bu­rá­tor, mint amit a mo­tor igé­nyel, nem fel­tét­le­nül ered­mé­nyez na­gyobb tel­je­sít­ményt is.

Berg 58 IDA karburátor

Né­mi­leg más­képp van ez a ver­seny­mo­to­rok ese­té­ben. A na­gyobb hen­ge­rűr­tar­ta­lom, ma­ga­sabb komp­resszió és for­du­lat­szám-kom­bi­ná­ció igény­li a mi­nél na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­tát, mert a Drag Ra­ce mo­to­rok egé­szen más kö­rül­mé­nyek kö­zött mű­köd­nek, mint az ut­cán hasz­ná­la­to­sak. Amíg egy ut­cai tu­ning­nál a 120–150 LE már igen im­po­záns, a ver­seny­pá­lyá­kon hasz­nált mo­to­rok két­szer ek­ko­ra tel­je­sít­ményt is ké­pe­sek le­ad­ni. Egy 9500-as for­du­la­ton pör­gő mo­tor rit­kán fut le 100.000 prob­lé­ma­men­tes mér­föl­det, vi­szont egy meg­bíz­ha­tó­an üze­me­lő ut­cai tu­ning nem tel­je­sí­ti a ne­gyed­mér­föl­des tá­vot 10 má­sod­perc kö­ze­li idő alatt.

Berg 48 IDA

1992-ben so­kan elé­ge­det­tek let­tek vol­na a Berg fiú, Gary 10.55 mp-es, 1/4 mér­föl­des ered­mé­nyé­vel az Oran­ge Co­unty-i Bug-In ver­seny „Su­per Stre­et Class” ka­te­gó­ri­á­ban. A Berg mű­hely­ben azon­ban úgy gon­dol­ták, hogy van még egy kis plusz tel­je­sít­mény ab­ban a mo­tor kom­bi­ná­ci­ó­ban, csak a le­ve­gő­be­á­ram­lást (AIR FLOW) kel­le­ne ja­ví­ta­ni. Az 52 mm-es We­ber kar­bu­rá­tor ki­vá­ló­an mű­kö­dött, de úgy spe­ku­lál­tak, hogy egy na­gyobb kar­bu­rá­tor to­vább nö­vel­het­né a mo­tor­tel­je­sít­ményt.

Na­gyobb kar­bu­rá­tort azon­ban a We­ber nem gyár­tott, ki­vé­ve azt a né­há­nyat, amit 1963-ban a Ford Indy Car au­tók­hoz ké­szí­tet­tek. A gyár az elekt­ro­mos ben­zin­be­fecs­ken­de­ző rend­sze­rek irán­ti nö­vek­vő igény ki­elé­gí­té­sé­re tö­re­ke­dett, és en­nek ered­mé­nye­ként a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas We­be­rek hoz­zá­fér­he­tő­sé­ge, ja­vít­ha­tó­sá­ga prob­le­ma­ti­kus­sá vált, és igen meg­drá­gult.

Ezért a Berg mű­hely­ben úgy dön­töt­tek, hogy ma­guk fab­ri­kál­nak egy 56 mm-es kar­bu­rá­tort, a 48-as We­ber há­zá­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val. A pró­bál­ko­zás ered­mé­nye­ként Gary Berg az 1993-as Pho­e­nix-i Bug-O-Ra­ma ver­se­nyen 10.41 mp-re fa­rag­ta le a ne­gyed­mér­föl­des ide­jét. Ez ad­ta az ins­pi­rá­ci­ót Ge­ne Berg szá­má­ra, hogy hoz­zá­lás­son a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas, pro­fe­sszi­o­ná­lis kar­bu­rá­to­rok ki­fej­lesz­té­sé­hez.

A két és fél évig tar­tó fej­lesz­té­si prog­ram ered­mé­nye­ként a mű­hely a 46–58 mm-es mé­re­tig tu­dott a VW mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas vá­lasz­té­kot kí­nál­ni, meg­fi­zet­he­tő áron. Az ered­mény egy ult­ra-ér­zé­keny kar­ak­te­risz­ti­ka, amely már – a szá­mí­tó­gép­pel ter­ve­zett és mó­do­sí­tott ven­tu­ri-k ré­vén – a le­he­tő leg­ala­cso­nyabb szí­vó­cső dep­resszi­ó­nál mű­kö­dik, te­hát ez már ala­csony for­du­lat­ról le­he­tő­vé te­szi, hogy a mo­tor ma­xi­má­lis nyo­ma­té­ká­hoz kö­ze­li ér­ték ren­del­ke­zés­re áll­jon.

A „Bad Boy”-t, az 58 mm-est a 48-as IDA We­ber szí­vó­csö­ve­i­re le­het fel­sze­rel­ni, és kom­po­nen­se­it te­kint­ve is fő­leg We­ber al­kat­ré­sze­ket tar­tal­maz, mint pél­dá­ul a fő és gyor­sí­tó­fú­vó­kák, ke­ve­rő­szá­rak, gyor­sí­tó­memb­rán. A pil­lan­gó­ten­ge­lyek edzett szer­szám­acél­ból ké­szül­nek, és olyan tö­mí­tett ki­vi­te­lű ap­ró go­lyós­csa­pá­gyak­kal, ame­lyek meg­gá­tol­ják a ben­zin­szi­vár­gást a ten­gely­vé­ge­ken. (A szi­vár­gás ál­ta­lá­nos We­ber tí­pus­tü­net, il­let­ve egé­szen ed­dig az volt)

Berg hengerfej

A pil­lan­gó szel­epek réz-öt­vö­zet­ből ké­szül­tek, de itt utó­la­gos fi­nom­meg­mun­ká­lás­sal. És ugya­núgy, ahogy a 48 mm-es We­ber, az 58-as Berg kar­bu­rá­tor is mű­köd­tet­he­tő mind a köz­pon­ti csuk­lós, mind az iker-ka­ros ru­da­zat­tal. En­nek az 58 mm-es „Bad Boy”-al sze­relt Berg mo­tor­nak a tel­je­sít­mé­nye a Dyno-teszt alap­ján 8500-as for­du­la­ton 315 LE volt.

Berg hengerfej

Per­sze, ah­hoz hogy egy ver­seny­mo­tor ez­zel az 58 mm-es kar­bi­val va­ló­ban na­gyobb tel­je­sít­ményt ad­jon le, még né­hány do­log szük­sé­ges, pél­dá­ul mi­ni­mum 48 mm-es szí­vó, és 39 mm-es ki­pu­fo­gó szel­epek, hogy ele­gen­dő ben­zin-le­ve­gő ke­ve­rék ára­mol­has­son a hen­ger­fe­je­ken ke­resz­tül a mo­tor­ba.

 

Utoljára frissítve ( 2008 február 21. (csütörtök) 16:28 )  
Banner
Banner

Csoport üzenőfal

Banner
Banner

ÜdVW!

Belépés Facebook-kal

Mostanában történt

Ma
04:37
Gulyás Gábor válaszolt a témában Válasz: golf 3 klíma a fórumban.
07:47
Tegnap
07:33
07:15
Szabo Szabolcs új profilképet töltött fel.
07:15
07:01
Babinszki Adrián nyitott egy új témát Központi zár hiba??? a fórumban.
05:36
Radványi válaszolt a témában Válasz: MIKUNI KARBI SOR a fórumban.
03:30

Fotó hozzászólások

Útvonal: Depotech Need for Speed
garcinia cambogia fruit country white beans meaning in hindi white beans used in chili complex carbohydrates are found in best carb blocker for weight loss great value dark red kidney beans garcinia fusion reviews nutrigold garcinia cambogia side effects pure garcinia cambogia and green tea cleanse fat blocker pills walmart garcinia cambogia extract pure at gnc garcinia cambogia free trial review garcinia cambogia review philippines does garcinia cambogia make you bloated abddgcebrnvw kidney beans picture where can you get pure garcinia cambogia extract weight loss supplement garcinia cambogia garcinia cambogia side effects acne carb blocker diet hydroxycitric acid in garcinia cambogia uk how do garcinia cambogia pills look white kidney beans gas reviews on green coffee beans for weight loss garcinia cambogia xt and natural cleanse where buy whole body garcinia cambogia is garcinia cambogia or raspberry ketone better cranberry extract for kidney stones garcinia extract diet kidney beans or black beans lose weight with beans and rice original garcinia cambogia all natural benefits of white beans extract garcinia hca premium with colon cleanse total pure garcinia cambogia extract llc what is white kidney bean extract for whole body garcinia cambogia at walmart garcinia cambogia pure canada healthy choice garcinia cambogia does it work naturewise garcinia cambogia extract review how to use garcinia cambogia with colon cleanse kidney beans urdu garcinia cambogia fruit whole foods where to buy garcinia cambogia in kansas city what is the garcinia cambogia fruit sd pharmaceuticals garcinia cambogia 500tm review kidney bean extract dr oz white beans lima beans studies on garcinia cambogia extract pure garcinia cambogia pills reviews canned kidney beans for baby vegan complex carbohydrates lose weight with refried beans did garcinia cambogia work for you do carb blockers make you bloated phaseolus vulgaris meaning garcinia cambogia extract side reviews phaseolus vulgaris leucoagglutinin pure garcinia cambogia for sale do garcinia cambogia chews work phaseolus vulgaris in tamil weight loss dosage of garcinia cambogia garcinia cambogia extract ingredients buy garcinia cambogia supplement garcinia cambogia gold does it work white bean supplement side effects does green coffee beans help with weight loss garcinia cambogia nih what is garcinia cambogia for weight loss white bean extract benefits and side effects