VW Depo online, VW rajongók oldala

Need for Speed

Email Nyomtat PDF

Gyak­ran fel­me­rü­lő kér­dés mó­do­sí­tott ut­cai Volks­wa­ge­nek­nél a na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­ta. Ha a 40 mm-es kar­bu­rá­tor­tól job­ban megy az au­tó, a 48-as­sal még jobb lesz, gon­dol­ná az em­ber. A va­ló­ság azon­ban az, hogy a na­gyobb kar­bu­rá­tor, mint amit a mo­tor igé­nyel, nem fel­tét­le­nül ered­mé­nyez na­gyobb tel­je­sít­ményt is.

Berg 58 IDA karburátor

Né­mi­leg más­képp van ez a ver­seny­mo­to­rok ese­té­ben. A na­gyobb hen­ge­rűr­tar­ta­lom, ma­ga­sabb komp­resszió és for­du­lat­szám-kom­bi­ná­ció igény­li a mi­nél na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­tát, mert a Drag Ra­ce mo­to­rok egé­szen más kö­rül­mé­nyek kö­zött mű­köd­nek, mint az ut­cán hasz­ná­la­to­sak. Amíg egy ut­cai tu­ning­nál a 120–150 LE már igen im­po­záns, a ver­seny­pá­lyá­kon hasz­nált mo­to­rok két­szer ek­ko­ra tel­je­sít­ményt is ké­pe­sek le­ad­ni. Egy 9500-as for­du­la­ton pör­gő mo­tor rit­kán fut le 100.000 prob­lé­ma­men­tes mér­föl­det, vi­szont egy meg­bíz­ha­tó­an üze­me­lő ut­cai tu­ning nem tel­je­sí­ti a ne­gyed­mér­föl­des tá­vot 10 má­sod­perc kö­ze­li idő alatt.

Berg 48 IDA

1992-ben so­kan elé­ge­det­tek let­tek vol­na a Berg fiú, Gary 10.55 mp-es, 1/4 mér­föl­des ered­mé­nyé­vel az Oran­ge Co­unty-i Bug-In ver­seny „Su­per Stre­et Class” ka­te­gó­ri­á­ban. A Berg mű­hely­ben azon­ban úgy gon­dol­ták, hogy van még egy kis plusz tel­je­sít­mény ab­ban a mo­tor kom­bi­ná­ci­ó­ban, csak a le­ve­gő­be­á­ram­lást (AIR FLOW) kel­le­ne ja­ví­ta­ni. Az 52 mm-es We­ber kar­bu­rá­tor ki­vá­ló­an mű­kö­dött, de úgy spe­ku­lál­tak, hogy egy na­gyobb kar­bu­rá­tor to­vább nö­vel­het­né a mo­tor­tel­je­sít­ményt.

Na­gyobb kar­bu­rá­tort azon­ban a We­ber nem gyár­tott, ki­vé­ve azt a né­há­nyat, amit 1963-ban a Ford Indy Car au­tók­hoz ké­szí­tet­tek. A gyár az elekt­ro­mos ben­zin­be­fecs­ken­de­ző rend­sze­rek irán­ti nö­vek­vő igény ki­elé­gí­té­sé­re tö­re­ke­dett, és en­nek ered­mé­nye­ként a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas We­be­rek hoz­zá­fér­he­tő­sé­ge, ja­vít­ha­tó­sá­ga prob­le­ma­ti­kus­sá vált, és igen meg­drá­gult.

Ezért a Berg mű­hely­ben úgy dön­töt­tek, hogy ma­guk fab­ri­kál­nak egy 56 mm-es kar­bu­rá­tort, a 48-as We­ber há­zá­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val. A pró­bál­ko­zás ered­mé­nye­ként Gary Berg az 1993-as Pho­e­nix-i Bug-O-Ra­ma ver­se­nyen 10.41 mp-re fa­rag­ta le a ne­gyed­mér­föl­des ide­jét. Ez ad­ta az ins­pi­rá­ci­ót Ge­ne Berg szá­má­ra, hogy hoz­zá­lás­son a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas, pro­fe­sszi­o­ná­lis kar­bu­rá­to­rok ki­fej­lesz­té­sé­hez.

A két és fél évig tar­tó fej­lesz­té­si prog­ram ered­mé­nye­ként a mű­hely a 46–58 mm-es mé­re­tig tu­dott a VW mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas vá­lasz­té­kot kí­nál­ni, meg­fi­zet­he­tő áron. Az ered­mény egy ult­ra-ér­zé­keny kar­ak­te­risz­ti­ka, amely már – a szá­mí­tó­gép­pel ter­ve­zett és mó­do­sí­tott ven­tu­ri-k ré­vén – a le­he­tő leg­ala­cso­nyabb szí­vó­cső dep­resszi­ó­nál mű­kö­dik, te­hát ez már ala­csony for­du­lat­ról le­he­tő­vé te­szi, hogy a mo­tor ma­xi­má­lis nyo­ma­té­ká­hoz kö­ze­li ér­ték ren­del­ke­zés­re áll­jon.

A „Bad Boy”-t, az 58 mm-est a 48-as IDA We­ber szí­vó­csö­ve­i­re le­het fel­sze­rel­ni, és kom­po­nen­se­it te­kint­ve is fő­leg We­ber al­kat­ré­sze­ket tar­tal­maz, mint pél­dá­ul a fő és gyor­sí­tó­fú­vó­kák, ke­ve­rő­szá­rak, gyor­sí­tó­memb­rán. A pil­lan­gó­ten­ge­lyek edzett szer­szám­acél­ból ké­szül­nek, és olyan tö­mí­tett ki­vi­te­lű ap­ró go­lyós­csa­pá­gyak­kal, ame­lyek meg­gá­tol­ják a ben­zin­szi­vár­gást a ten­gely­vé­ge­ken. (A szi­vár­gás ál­ta­lá­nos We­ber tí­pus­tü­net, il­let­ve egé­szen ed­dig az volt)

Berg hengerfej

A pil­lan­gó szel­epek réz-öt­vö­zet­ből ké­szül­tek, de itt utó­la­gos fi­nom­meg­mun­ká­lás­sal. És ugya­núgy, ahogy a 48 mm-es We­ber, az 58-as Berg kar­bu­rá­tor is mű­köd­tet­he­tő mind a köz­pon­ti csuk­lós, mind az iker-ka­ros ru­da­zat­tal. En­nek az 58 mm-es „Bad Boy”-al sze­relt Berg mo­tor­nak a tel­je­sít­mé­nye a Dyno-teszt alap­ján 8500-as for­du­la­ton 315 LE volt.

Berg hengerfej

Per­sze, ah­hoz hogy egy ver­seny­mo­tor ez­zel az 58 mm-es kar­bi­val va­ló­ban na­gyobb tel­je­sít­ményt ad­jon le, még né­hány do­log szük­sé­ges, pél­dá­ul mi­ni­mum 48 mm-es szí­vó, és 39 mm-es ki­pu­fo­gó szel­epek, hogy ele­gen­dő ben­zin-le­ve­gő ke­ve­rék ára­mol­has­son a hen­ger­fe­je­ken ke­resz­tül a mo­tor­ba.

 

Utoljára frissítve ( 2008 február 21. (csütörtök) 16:28 )  
Banner
Banner

Csoport üzenőfal

Banner
Banner

ÜdVW!

Belépés Facebook-kal

Mostanában történt

Ma
Gyimesi Vince válaszolt a témában Válasz: passat B3 1z a fórumban.
02:13
12:43
12:24
Tegnap
Tomi Tdi nyitott egy új témát AJM pdtdi blokkra TDI hengerfej? a fórumban.
10:09
ErCSa válaszolt a témában Válasz: Fűtés- szellőzés világítás a fórumban.
10:08
08:49
Szomolya Sándor, Fényes Ferenc válaszolt a témában Válasz: Váltó hiba a fórumban.
07:01
CsakRobi, D.G. válaszolt a témában Válasz: Lássuk a vwerdákat! a fórumban.
02:20
Szomolya Sándor válaszolt a témában Válasz: Passat hidegen a fórumban.
08:00

Fotó hozzászólások

Útvonal: Depotech Need for Speed
where to buy phytoceramide supplements the best anti aging cream anti aging oils for face phytoceramides from rice phytoceramide life extension anti aging foods for skin phytoceramides capsules phytoceramide pills 350 mg best vitamins reviews phytoceramides gluten free 350 mg all natural anti aging phytoceramides 350 mg phytoceramide risks natural anti ageing cream phytoceramides walgreens skin restoring phytoceramides with lipowheat phytoceramide oral supplement how to get your face glowing where to buy phytoceramide best anti aging supplement phytoceramide from plants the best anti aging cream supplement anti aging phytoceramide amazon alpha hydroxy phytoceramide best phytoceramide pills phytoceramide gluten free anti agingmiracle vitamin c for anti aging skin anti aging cream reviews where to buy phyto ceramide capsules sweet potato phytoceramides vitamins for beautiful skin formula phytoceramide formula phytoceramide meaningful beauty phytoceramide online the best aging cream phytoceramide oral pills phytoceramide derived from sweet potato top ten anti aging face creams plant phytoceramide pills where to buy phyto ceramide capsules phytoceramide ingredients phytoceramide retailers anti aging cream best phytoceramide online skin restoring phytoceramides with lipowheat phytoceramides plant based where can i get nespresso capsules plant phytoceramide pills phytoceramide lotion what is the best anti aging cream natural phytoceramide phytoceramide brands phytoceramide supplement reviews buy phytoceramide supplements phytoceramide where can i buy how to fake a facelift anti agingmiracle phytoceramides pills anti age skin elasticity phytoceramide supplements phytoceramide cvs healthy skin hydration phytoceramide phytoceramide capsules for sale vitamins for glowing skin a good anti aging cream what is anti aging