VW Depo online, VW rajongók oldala

Need for Speed

Email Nyomtat PDF

Gyak­ran fel­me­rü­lő kér­dés mó­do­sí­tott ut­cai Volks­wa­ge­nek­nél a na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­ta. Ha a 40 mm-es kar­bu­rá­tor­tól job­ban megy az au­tó, a 48-as­sal még jobb lesz, gon­dol­ná az em­ber. A va­ló­ság azon­ban az, hogy a na­gyobb kar­bu­rá­tor, mint amit a mo­tor igé­nyel, nem fel­tét­le­nül ered­mé­nyez na­gyobb tel­je­sít­ményt is.

Berg 58 IDA karburátor

Né­mi­leg más­képp van ez a ver­seny­mo­to­rok ese­té­ben. A na­gyobb hen­ge­rűr­tar­ta­lom, ma­ga­sabb komp­resszió és for­du­lat­szám-kom­bi­ná­ció igény­li a mi­nél na­gyobb kar­bu­rá­to­rok hasz­ná­la­tát, mert a Drag Ra­ce mo­to­rok egé­szen más kö­rül­mé­nyek kö­zött mű­köd­nek, mint az ut­cán hasz­ná­la­to­sak. Amíg egy ut­cai tu­ning­nál a 120–150 LE már igen im­po­záns, a ver­seny­pá­lyá­kon hasz­nált mo­to­rok két­szer ek­ko­ra tel­je­sít­ményt is ké­pe­sek le­ad­ni. Egy 9500-as for­du­la­ton pör­gő mo­tor rit­kán fut le 100.000 prob­lé­ma­men­tes mér­föl­det, vi­szont egy meg­bíz­ha­tó­an üze­me­lő ut­cai tu­ning nem tel­je­sí­ti a ne­gyed­mér­föl­des tá­vot 10 má­sod­perc kö­ze­li idő alatt.

Berg 48 IDA

1992-ben so­kan elé­ge­det­tek let­tek vol­na a Berg fiú, Gary 10.55 mp-es, 1/4 mér­föl­des ered­mé­nyé­vel az Oran­ge Co­unty-i Bug-In ver­seny „Su­per Stre­et Class” ka­te­gó­ri­á­ban. A Berg mű­hely­ben azon­ban úgy gon­dol­ták, hogy van még egy kis plusz tel­je­sít­mény ab­ban a mo­tor kom­bi­ná­ci­ó­ban, csak a le­ve­gő­be­á­ram­lást (AIR FLOW) kel­le­ne ja­ví­ta­ni. Az 52 mm-es We­ber kar­bu­rá­tor ki­vá­ló­an mű­kö­dött, de úgy spe­ku­lál­tak, hogy egy na­gyobb kar­bu­rá­tor to­vább nö­vel­het­né a mo­tor­tel­je­sít­ményt.

Na­gyobb kar­bu­rá­tort azon­ban a We­ber nem gyár­tott, ki­vé­ve azt a né­há­nyat, amit 1963-ban a Ford Indy Car au­tók­hoz ké­szí­tet­tek. A gyár az elekt­ro­mos ben­zin­be­fecs­ken­de­ző rend­sze­rek irán­ti nö­vek­vő igény ki­elé­gí­té­sé­re tö­re­ke­dett, és en­nek ered­mé­nye­ként a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas We­be­rek hoz­zá­fér­he­tő­sé­ge, ja­vít­ha­tó­sá­ga prob­le­ma­ti­kus­sá vált, és igen meg­drá­gult.

Ezért a Berg mű­hely­ben úgy dön­töt­tek, hogy ma­guk fab­ri­kál­nak egy 56 mm-es kar­bu­rá­tort, a 48-as We­ber há­zá­nak fel­hasz­ná­lá­sá­val. A pró­bál­ko­zás ered­mé­nye­ként Gary Berg az 1993-as Pho­e­nix-i Bug-O-Ra­ma ver­se­nyen 10.41 mp-re fa­rag­ta le a ne­gyed­mér­föl­des ide­jét. Ez ad­ta az ins­pi­rá­ci­ót Ge­ne Berg szá­má­ra, hogy hoz­zá­lás­son a VW ver­seny­mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas, pro­fe­sszi­o­ná­lis kar­bu­rá­to­rok ki­fej­lesz­té­sé­hez.

A két és fél évig tar­tó fej­lesz­té­si prog­ram ered­mé­nye­ként a mű­hely a 46–58 mm-es mé­re­tig tu­dott a VW mo­to­rok szá­má­ra al­kal­mas vá­lasz­té­kot kí­nál­ni, meg­fi­zet­he­tő áron. Az ered­mény egy ult­ra-ér­zé­keny kar­ak­te­risz­ti­ka, amely már – a szá­mí­tó­gép­pel ter­ve­zett és mó­do­sí­tott ven­tu­ri-k ré­vén – a le­he­tő leg­ala­cso­nyabb szí­vó­cső dep­resszi­ó­nál mű­kö­dik, te­hát ez már ala­csony for­du­lat­ról le­he­tő­vé te­szi, hogy a mo­tor ma­xi­má­lis nyo­ma­té­ká­hoz kö­ze­li ér­ték ren­del­ke­zés­re áll­jon.

A „Bad Boy”-t, az 58 mm-est a 48-as IDA We­ber szí­vó­csö­ve­i­re le­het fel­sze­rel­ni, és kom­po­nen­se­it te­kint­ve is fő­leg We­ber al­kat­ré­sze­ket tar­tal­maz, mint pél­dá­ul a fő és gyor­sí­tó­fú­vó­kák, ke­ve­rő­szá­rak, gyor­sí­tó­memb­rán. A pil­lan­gó­ten­ge­lyek edzett szer­szám­acél­ból ké­szül­nek, és olyan tö­mí­tett ki­vi­te­lű ap­ró go­lyós­csa­pá­gyak­kal, ame­lyek meg­gá­tol­ják a ben­zin­szi­vár­gást a ten­gely­vé­ge­ken. (A szi­vár­gás ál­ta­lá­nos We­ber tí­pus­tü­net, il­let­ve egé­szen ed­dig az volt)

Berg hengerfej

A pil­lan­gó szel­epek réz-öt­vö­zet­ből ké­szül­tek, de itt utó­la­gos fi­nom­meg­mun­ká­lás­sal. És ugya­núgy, ahogy a 48 mm-es We­ber, az 58-as Berg kar­bu­rá­tor is mű­köd­tet­he­tő mind a köz­pon­ti csuk­lós, mind az iker-ka­ros ru­da­zat­tal. En­nek az 58 mm-es „Bad Boy”-al sze­relt Berg mo­tor­nak a tel­je­sít­mé­nye a Dyno-teszt alap­ján 8500-as for­du­la­ton 315 LE volt.

Berg hengerfej

Per­sze, ah­hoz hogy egy ver­seny­mo­tor ez­zel az 58 mm-es kar­bi­val va­ló­ban na­gyobb tel­je­sít­ményt ad­jon le, még né­hány do­log szük­sé­ges, pél­dá­ul mi­ni­mum 48 mm-es szí­vó, és 39 mm-es ki­pu­fo­gó szel­epek, hogy ele­gen­dő ben­zin-le­ve­gő ke­ve­rék ára­mol­has­son a hen­ger­fe­je­ken ke­resz­tül a mo­tor­ba.

 

Utoljára frissítve ( 2008 február 21. (csütörtök) 16:28 )  
Banner
Banner

Csoport üzenőfal

Banner
Banner

ÜdVW!

Belépés Facebook-kal

Mostanában történt

Ma
monroe, Kiss János válaszolt a témában Válasz: VW PASSAT B5 tipushibái a fórumban.
07:55
László Joe nyitott egy új témát Turbó keresés! a fórumban.
06:07
szederi bálint új profilképet töltött fel.
03:55
szederi bálint nyitott egy új témát vw tuareg a fórumban.
03:39
Torma János, Hegedűs Dávid válaszolt a témában Válasz: Fényszóró hiba???!! a fórumban.
03:32
12:21
Mátyás 6 új képet töltött fel a Újrafényezés albumba
12:16
nemes akos nyitott egy új témát Legzsak a fórumban.
11:49
Börcsök Dávid nyitott egy új témát hátsó ablaktörlő probléma a fórumban.
10:53
Mátyás válaszolt a témában Válasz: Polo Classicba Golf 3 Műszerfal a fórumban.
09:21

Fotó hozzászólások

Útvonal: Depotech Need for Speed
garcinia cambogia dr fuhrman dried edamame beans how do take garcinia cambogia healthy choice garcinia cambogia does it work does green coffee beans help with weight loss buy phytoceramides australia garcinia cambogia tamarind fruit kidney bean extract diet black bean soup recipe green coffee bean max gnc garcinia cambogia for weight loss walmart side effects to garcinia cambogia reviews on garcinia cambogia plus raspberry ketones and white kidney beans hca hydroxycitric acid side effects white kidney beans mexican what are kidney beans what are borlotti beans can i substitute white beans for kidney beans is garcinia cambogia extract safe benefits of coriander leaves for kidney natural garcinia cambogia drops how to soften white beans quick white bean kidney extract garcinia cambogia extract max does white kidney bean extract work dr oz garcinia cambogia video is garcinia cambogia safe for liver phase 2 white kidney bean extract at walmart garcinia diet pills free trial garcinia cambogia amazon review do green coffee beans make you lose weight buy garcinia cambogia uk can you take other diet pills with garcinia cambogia white kidney bean extract reviews white kidney beans hindi life extension phytoceramides canada great value dark red kidney beans garcinia cambogia free shipping code are pinto beans low carb advanced garcinia cambogia price in malaysia dark red kidney beans carbs canned kidney beans salad garcinia cambogia reviews bodybuilding red kidney beans and white rice recipe garcinia cambogia reviews bodybuilding what are the side effects of garcinia cambogia garcinia cambogia interactions with drugs phaseolus vulgaris chromosome number white beans health benefits benefits yoga for kidney stones buy whole body garcinia cambogia benefits of eating kidney beans fat blocker nedir carb blocker walgreens what does complex carbohydrates mean purely inspired green coffee bean gummies dr oz garcinia cambogia youtube part 3 green coffee extract gnc phytoceramides natural grocers where can i get garcinia cambogia extract in nigeria are dark red kidney beans good for you natural cambogia garcinia pure garcinia cambogia costco whole body garcinia cambogia label large white butter beans complex carbohydrates foods to eat green coffee beans may aid weight loss pure white bean extract garcinia cambogia extract recommended by dr oz canned kidney beans salad green beans for lose weight is garcinia cambogia safe for pcos is garcinia cambogia complex safe garcinia cambogia extract pure reviews side effects natural earth garcinia cambogia reviews garcinia cambogia extract pills research verified garcinia cambogia coupons what beans are low in carbohydrates studies on garcinia cambogia extract phytoceramides source easy recipes with white kidney beans edamame beans weight loss black kidney beans how to cook garcinia cambogia for sell how does natrol carb intercept work foods high in phytoceramides where can you get white kidney bean extract phytoceramide best price kidney beans recipe does garcinia cambogia work if you take it after you eat where can i get garcinia cambogia extract dark red kidney beans carbs white kidney extract dr oz garcinia slim phaseolus vulgaris leucoagglutinin tracer natural nutrition garcinia cambogia how do carb blockers work original garcinia cambogia and safer colon buy white kidney pills what are the side effects of miracle garcinia cambogia using pure garcinia cambogia extract garcinia mangostana pills miracle garcinia cambogia results pure garcinia cambogia extract 60 hydroxycitric acid what is white kidney bean extract white beans used in chili phytoceramide supplements gluten free natrol carb intercept effective garcinia cambogia and weight loss reviews pure garcinia cambogia and natural cleanse dr oz natural weight loss garcinia cambogia natural garcinia cambogia work green coffee bean extract svetol xls carb blocker does it work super garcinia cambogia hoax kidney bean shape reviews on verified garcinia cambogia is canned kidney beans good for you white beans ham calories in kidney beans 1 cup dietworks green coffee bean reviews garcinia cambogia dr oz video part 2 pure garcinia cambogia extract best brand is white bean extract good for you how many carbs does natrol carb intercept block super garcinia cambogia side effects white bean extract does it work pure garcinia cambogia extract and cleanse fx cual es la original garcinia cambogia natural garcinia cambogia drops carb blocker insulin resistance garcinia cambogia how much hca does white kidney bean extract work 5 specific plant sources of complex carbohydrates green coffee bean max review side effects garcinia cambogia fruit extract garcinia cambogia dietary supplement benefits of eating kidney beans garcinia cambogia extract ingredients white beans and rice fruit garcinia cambogia phase ii white kidney bean extract green coffee bean fat burn white kidney extract dr oz can you buy pure garcinia cambogia at walmart natrol white kidney bean carb intercept where to buy white kidney beans is garcinia cambogia safe if trying to get pregnant phaseolus vulgaris amylase inhibitor carbohydrates in beans weight loss products garcinia cambogia pure garcinia cambogia reviews 2013 carbohydrates in canned green beans review garcinia cambogia australia garcinia cambogia safe or not slendera pure garcinia cambogia usn fat blocker tablets dietworks garcinia cambogia side effects consumer reviews garcinia cambogia extract garcinia cambogia dr oz side effects garcinia cambogia fruit tamarind phaseolus vulgaris weight gain nutrigold garcinia cambogia gold powder reviews how do garcinia cambogia pills look are canned kidney beans cooked garcinia cambogia whole foods what kind of beans are good to loss weight side effects of taking white kidney bean extract white beans good for pregnancy garcinia cambogia overdose how is the best way to take garcinia cambogia garcinia cambogia with natural green cleanse garcinia cambogia pure extract 1600 mg garcinia fat reducing pills pure garcinia cambogia forum garcinia cambogia week one results review nutrigold garcinia cambogia gold triminex garcinia cambogia extract 60 hca garcinia cambogia source naturals review green coffee bean extract cvs buy cheap online white kidney how many carbs does carb intercept block now foods super citrimax garcinia cambogia extract que es extracto de phaseolus vulgaris garcinia cambogia with 50 hca and potassium eat beans lose weight red kidney beans and white rice recipe pure garcinia cambogia research verified white kidney bean extract benefits sd pharmaceuticals garcinia cambogia 500tm review review whole body garcinia cambogia where can i find pure garcinia cambogia in stores pure phytoceramides where to buy garcinia hca at gnc phytoceramide wiki eating green coffee beans to lose weight is miracle garcinia cambogia good white bean extract for weight loss how to make jamaican rice and kidney beans garcinia cambogia extract toronto garcinia cambogia extract pure where to buy what are the side effects of taking garcinia cambogia side effects of natrol carb intercept how much carbs do carb blockers block what stores sell black bean extract white kidney bean benefits kidney beans nutrition facts what stores sell black bean extract red beans and rice using canned kidney beans dr oz natural weight loss garcinia cambogia garcinia jupiter garcinia cambogia reviews and dr oz pure garcinia cambogia diet plan pure health naturally garcinia cambogia buy white kidney bean extract australia 1 tsp of white kidney bean extract pure garcinia cambogia health shop garcinia diet max slim body cleanse green coffee bean extract reviews green coffee bean diet pills side effects what is a total complex carbohydrates fat blocker wikipedia advanced garcinia cambogia facebook buy garcinia cambogia toronto kidney beans red beans and rice best phytoceramides supplements where to buy all natural garcinia cambogia white beans and rice phaseolus vulgaris images canned kidney beans cooked where to buy white kidney beans carb buster yogurt garcinia cambogia and pure green coffee cleanse garcinia cambogia for weight loss cvs live skinny garcinia cambogia free trial green coffee thin 850 mg reviews white kidney beans with sage garcinia cambogia diet supplement reviews original garcinia cambogia costco garcinia cambogia side effects acne are beans bad for weight loss white kidney bean 500mg white kidney beans mexican green coffee fat burn reviews results from whole body garcinia cambogia 100 pure garcinia cambogia extract with hca reviews pure white kidney bean extract hoax garcinia cambogia side effects drug interactions how fast do you see results from garcinia cambogia